CONSULTANCY
& PROJECTS

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

About us English | Presentació en Català | Presentación en Castellano
KYPipe in USA
TECHNICAL SUPPORT
& SALES
KY Pipe and SURGE-TranSurge training sessions: Steady state and Transient modeling of urban water networks and fluids facilities for industrial processes.

Formació en KY Pipe i SURGE-TranSurge: Modelitzat en règims Permanent i Transitori per a l'anàlisi de xarxes urbanes d'aigua i instal·lacions de fluids al sector industrial.

Formación en KY Pipe i SURGE-TranSurge: Modelizado en régimen Permanete Transitorio de redes urbanas de agua y instalaciones de fluidos en el sector industrial.

__________________________ __________________________________________________________________________
TECHNICAL SESSION ON AIR RELEASE-VACUUM VALVES.
The session will focus on this elements as an alternative to protect against down surges, alone or in combination with different other protection elements, preventing air slam in water column rejoinings due to air cavity collapse. Some examples will be worked using SURGE-TranSurge.

SESSIÓ TÈCNICA SOBRE VÀLVULES AIREADORES. COM DIMENSIONAR-LES I EMPLAÇAR-LES. TIPUS I APLICABILITAT.
La sessió se centrarà en aquests elements com alternativa per protegir contra pressions negatives amb o sense altres sistemes de protecció, prevenint al mateix temps sobrepresions en el colapse de la cavitat d'aire. Es treballaran alguns exemples mitjançant SURGE - TranSurge.

SESION TECNICA SOBRE VALVULAS AIREADORAS. COMO DIMENSIONARLAS Y EMPLAZARLAS. DIFERENTES TIPOS Y APLICABILIDAD.
La sesión se centrará en este elemento como alternativa para proteger contra presiones negativas con o sin otros elementos de protección, a la vez previniendo sobrepresiones en el reencuentro de la columna de agua. Se desarrollaran algunos ejempos mediante SURGE - TranSurge.

__________________________ __________________________________________________________________________
TECHNICAL SESSION ON URBAN WATER FIRE PROTECTION SYSTEMS. Green urban surroundings a serious fire threat?. Hydrant and Sprinclers facilitites. Modeling with KY Pipe and SURGE&TranSurge these facilities, different related hydraulic scenarios will be analysed. Go to: A fire issue in Spain. Summer 2017

SESSIÓ TÈCNICA SOBRE SISTEMES URBANS D'AIGUA CONTRA INCENDIS. HIDRANTS.L’entorn verd urbà, representa una amenaça de foc creixent?. La protecció amb hidrants i ruixadors automàtics. Modelitzat mitjançant KYPipe i SURGE-TranSurge els diferents escenaris hidràulics que comporten. Veure informe de xarxa d'hidrants. Un cas real de foc a Cardedeu. Estiu 2017

SESION TECNICA SOBRE SISTEMAS URBANOS DE AGUA CONTRA INCENDIOS. HIDRANTES. El entorno verde urbano, representa una amenaza de fuego creciente?. Se requieren instalaciones de extinción de uso exclusivo?. La protección mediante hidrantes y rociadores automáticos. Modelizando mediante KYPipe y SURGE-TranSurge, se analizan los diferentes escenarios hidráulicos que se pueden presentar. Ver informe de red de hidrantes. Un caso real de fuego en Cardedeu. verano 2017

__________________________ ___________________________________________________________________________
STEAM & GAS : Modeling session of industrial and urban Steam and Gas systems.

STEAM & GAS: Sessió sobre modelitzat de sistemes industrials i urbans de Vapor i Gas.

STEAM & GAS: Sesión sobre modelizado de sistemas industriales y urbanos de Vapor y Gas.

__________________________ ___________________________________________________________________________
Condicions úniques: KYPIPE LLC cedeix una llicència a instal·lar en xarxa per a qualsevol dels seus mòduls: KYPipe (permanent)-SURGE (transitori) - SWMM - GAS - VAPOR.

Condiciones únicas: KYPIPE LLC cede una llicència para cualquiera de sus módulos: KYPipe (permanente)-SURGE (transitorios) - SWMM - GAS - VAPOR.

Unique conditions:KYPIPE LLC allows for the free use of a network license on any of the modules: KYPipe (steady state) - SURGE (transients) - SWMM - GAS - STEAM